Artikel 1. BEGRIPSBEPALING
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan
onder:
A. Streamlife: Streamlife Multimedia is een
handelsnaam van Peter Groenendijk
Muziekproducties, statutair gevestigd aan de
Mozartstraat 4, 2901 ET te Capelle aan den IJssel,
KVK nr. 24266008;
B. Wederpartij: elke (groep van) natuurlijke
perso(o)n(en) en / of rechtsperso(o)n(en), al dan
niet in de uitoefening van enig beroep of bedrijf,
die partij is bij de Overeenkomst;
C. Overeenkomst: de tussen Streamlife en
Wederpartij tot stand gekomen overeenkomst;
D. Derde (deskundige): elke (groep van) natuurlijke
perso(o)n(en) en / of rechtsperso(o)n(en), al dan
niet in de uitoefening van enig beroep of bedrijf,
die geen partij is bij de Overeenkomst;
Artikel 2. ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsverhoudingen tussen Streamlife, voor zover
van toepassing diens wettelijk(e)
vertegenwoordiger(s), dan wel uitdrukkelijk
aangewezen gemachtigde(n) en een Wederpartij,
voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk door
partijen is afgeweken.
2. Streamlife en Wederpartij komen hierbij
uitdrukkelijk overeen dat de Algemene
Voorwaarden als gehanteerd door Streamlife
toepasselijkheid uitsluiten van mogelijk door
Wederpartij gebruikte voorwaarden en bedingen,
ongeacht de aard van dezen. Deze uitsluiting geldt
ook, indien in de voorwaarden van Wederpartij
voorrang is bedongen.
3. Bij onduidelijkheid omtrent de uitleg van één of
meerdere bepalingen als neergelegd in deze
Algemene Voorwaarden, dient uitleg te geschieden
naar de betekenis die Streamlife aan de bepaling
geeft.
Artikel 3. TOTSTANDKOMING, UITVOERING EN
WIJZIGING OVEREENKOMST
1. Van totstandkoming van de Overeenkomst is
sprake op het moment dat Wederpartij mondeling
en / of schriftelijk opdracht heeft gegeven en deze
opdracht door Streamlife mondeling en / of
schriftelijk is aanvaard.
2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing
op alle overeenkomsten die voortvloeien uit dan
wel in aansluiting op de Overeenkomst mondeling,
schriftelijk, uitdrukkelijk of wel stilzwijgend worden
aangegaan.
3. Door Streamlife wordt stellig het recht
voorbehouden zonder opgave van reden
opdrachten te weigeren.
4. De Overeenkomst zal door Streamlife naar beste
kunnen worden uitgevoerd.
5. Streamlife dient door Wederpartij tijdig te
worden voorzien van benodigde gegevens
noodzakelijk voor de uitvoering van de
Overeenkomst. Hieronder wordt verstaan de
gegevens die door Streamlife mondeling of
schriftelijk worden opgevraagd aan Wederpartij en
/ of waarvan Wederpartij begrijpt of redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze essentieel zijn voor
de uitvoering van de Overeenkomst.
6. Zijn de benodigde gegevens door Wederpartij
niet tijdig overlegd, behoudt Streamlife zich het
recht voor de uitvoering van de Overeenkomst op
te schorten. Additionele kosten die voortkomen uit
of samenhangen met de vertraging, worden door
Streamlife volledig doorberekend, hierbij
inbegrepen de te specificeren reis- en
verblijfkosten en de niet te specificeren kosten als
bedoeld in artikel 5 lid 3.
ALGEMENE VOORWAARDEN – Streamlife Multimedia
Mozartstraat 4 | 2901 ET Capelle aan den IJssel | KVK nr. 24266008
2
7. Een wijziging van en / of een aanvulling op een
of andere bepaling in de Algemene Voorwaarden
en / of Overeenkomst als gewenst door de
Wederpartij, heeft dan alleen te gelden wanneer
deze wijziging en / of aanvulling zonder
voorbehoud en mondeling en / of schriftelijk
aanvaard is door Streamlife
8. Door Streamlife wordt het recht voorbehouden
de Algemene Voorwaarden onderwijl te wijzigen.
Streamlife dient Wederpartij in ieder geval twee
(2) weken voor de wijziging in werking treedt op de
hoogte te stellen van het voornemen tot wijziging
van de Algemene Voorwaarden.
9. Indien Wederpartij de beoogde wijziging van de
Algemene Voorwaarden niet valideert, blijven de
Algemene Voorwaarden als geldend ten tijde van
het in werking treden van de Overeenkomst geldig,
gedurende de looptijd van de Overeenkomst.
Artikel 4. (INSCHAKELEN) DERDE
1. Indien Streamlife dit essentieel of wenselijk acht,
behoudt Streamlife zich het recht voor, om in
verband met de uitvoering van de Overeenkomst
een Derde (deskundige) in te schakelen.
2. Wederpartij is niet bevoegd Streamlife te
verplichten een (bepaalde) Derde (deskundige) in
te schakelen.
3. Indien een ingeschakelde dan wel in te
schakelen Derde (deskundige) haar
aansprakelijkheid beperkt, wordt door Wederpartij
aan Streamlife de bevoegdheid verleend om
tevens namens Wederpartij een zodanige
beperking van de aansprakelijkheid te aanvaarden.
4. Streamlife kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor mogelijke tekortkomingen van een
ingeschakelde Derde (deskundige).
5. Streamlife wordt gevrijwaard door Wederpartij
tegen alle aanspraken van een Derde (deskundige)
en de daarmee samenhangende door Streamlife te
maken of gemaakte kosten, welke aanspraken
voortvloeien uit of in verband staan met de
(uitvoering van de) Overeenkomst.
Artikel 5. TARIEF EN KOSTEN
1. Reis- en verblijfkosten en alle verder te
specificeren kosten, zoals eventuele
transactiekosten, zijn voor rekening van
Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk mondeling en / of
schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De verschuldigde Buma/Stemra-rechten dienen
door Wederpartij te worden voldaan. Streamlife
doet opgave bij Buma/Stemra. Na ontvangst van
de factuur van Buma/Stemra wordt door
Streamlife het verschuldigde bedrag doorberekend
aan Wederpartij. Deze rechten zijn additionele
kosten, die niet in de offerte worden opgenomen.
3. Niet te preciseren door Streamlife gemaakte
kantoorkosten, zoals communicatie-, kopieer,-
porti-, en printkosten, zijn voor rekening van
Streamlife
4. Een gebeurlijk door Streamlife aan Wederpartij
verstrekte kostenbegroting dient slechts ter
indicatie en is vrijblijvend van aard.
5. Indien de kosten, als bedoeld in lid 1, en / of de
BTW over het honorarium, op welke grond dan ook
een vermeerdering ondergaan, is het Streamlife
toegestaan bij de berekening van de totaalsom, die
Wederpartij verschuldigd is, de verhoogde
vergoeding in rekening te brengen. Hierbij dient
aangemerkt te worden dat dit slechts geschiedt
voor zover bij wet verplicht dan wel aan Streamlife
het verhoogde tarief in rekening is gebracht.
Artikel 6. BETALING EN FACTURERING
1. Het aan Streamlife verschuldigde honorarium
dient te worden uitgekeerd op een door Streamlife
beheerde rekening, te geschieden ten kantore van
Streamlife of aan een door haar aan te wijzen
derde.
2. Gemaakte dan wel te maken kosten, als
neergelegd in artikel 5 lid 1, zullen door Streamlife
aan Wederpartij in rekening gebracht worden op
grond van voorschotfacturen, voorlopige
declaraties of einddeclaraties.
ALGEMENE VOORWAARDEN – Streamlife Multimedia
Mozartstraat 4 | 2901 ET Capelle aan den IJssel | KVK nr. 24266008
3
3. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt
overeengekomen wordt voor aanvang van de
werkzaamheden een voorschot gefactureerd van
50 procent van de overeengekomen prijs. Na
afronding van de opdracht wordt 50 procent van
de overeengekomen prijs gefactureerd.
4. Streamlife behoudt zich het recht voor het
uitvoeren van de Overeenkomst op te schorten tot
de voorschotfacturen, voorlopige declaraties en /
of einddeclaraties zijn voldaan.
5. Voorschotfacturen dienen binnen 14 dagen na
factuurdatum aan Streamlife te zijn betaald, met
dien verstande dat de betaling uiterlijk vijf (5)
dagen voor aanvang van de werkzaamheden is
voldaan, tenzij expliciet en schriftelijk anders is
overeengekomen. Voorlopige declaraties en
einddeclaraties dienen binnen 14 dagen na
factuurdatum aan Streamlife te zijn betaald.
Wederpartij is van rechtswege in verzuim, indien
voornoemde termijnen zijn verstreken. Is verzuim
op basis van het voorgaande ingetreden, dan is
Wederpartij vanaf dat moment over het opeisbare
bedrag een rente verschuldigd bestaande uit de
wettelijke rente.
6. Betalingen door Wederpartij van
voorschotfacturen, voorlopige declaraties en
einddeclaraties hebben zonder korting,
verrekening of inhouding plaats te vinden.
7. Het is Wederpartij niet toegestaan haar
verplichting tot betaling op te schorten.
8. Indien er sprake is van een overschrijding van de
betalingstermijn, (dreigende) surséance van
betaling, (dreigend) faillissement, (dreigende)
liquidatie van Wederpartij ofwel dat er op een
omvangrijk deel van het vermogen van
Wederpartij beslag wordt gelegd, is Streamlife
bevoegd het door Wederpartij verschuldigde direct
op te eisen. In een dergelijk geval is het Streamlife
toegestaan zekerheden en / of betaling in natura
te verlangen. Na schriftelijk rekest van Streamlife is
Wederpartij gehouden hieraan te voldoen.
9. Onverlet de overeengekomen
betalingsvoorwaarden is Wederpartij gehouden op
rekest van Streamlife een naar haar oordeel
afdoende garantie voor betaling te verstrekken.
Indien Wederpartij hier niet binnen de gegeven
termijn aan voldoet raakt zij terstond in verzuim.
Streamlife is dan bevoegd de Overeenkomst te
ontbinden en de schade op Wederpartij te
verhalen.
10. Vanaf 30 dagen na factuurdatum is Wederpartij
aan Streamlife boeterente verschuldigd. De
boeterente treedt van rechtswege in werking
zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling
vereist is. De hoogte van de boeterente wordt
gesteld op 7% vermeerderd met de rente van de
Europese Centrale Bank.
11. Indien binnen de afgesproken termijn betaling
niet is geschied, komen alle buitengerechtelijke
incassokosten voor rekening van Wederpartij. Als
volgt worden deze kosten geraamd:
over de eerste €3.000 15%
over het meerdere tot €6.000 10%
over het meerdere tot €15.000 8%
over het meerdere tot €60.000 5%
over het meerdere vanaf €60.000 3%
12. Indien de wezenlijk gemaakte
buitengerechtelijke kosten de berekening als
vermeld in het vorige lid overtreffen, is de
Wederpartij de wezenlijk gemaakte kosten
verschuldigd.
13. In het geval dat Streamlife in een gerechtelijke
procedure in het gelijk wordt gesteld, zijn de
kosten die zij in samenhang met deze procedure
heeft moeten maken voor rekening van
Wederpartij.
Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID
1. Indien Streamlife is uitgegaan van door of
namens Wederpartij verstrekte onvolkomen en /
of onjuiste gegevens, is Streamlife niet
aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook.
2. Indien Streamlife aansprakelijk is voor schade
welk dan ook, dan is de aansprakelijkheid van
Streamlife beperkt tot ten hoogste de waarde van
de laatste factuur.
ALGEMENE VOORWAARDEN – Streamlife Multimedia
Mozartstraat 4 | 2901 ET Capelle aan den IJssel | KVK nr. 24266008
4
3. De aansprakelijkheid van Streamlife is in ieder
geval gelimiteerd tot de som der uitkering van haar
verzekeraar in een zich voordoend geval.
4. Streamlife is enkel aansprakelijk voor directe
schade. Hieronder wordt begrepen de redelijke
kosten ter constatering van de grond en de
omvang van de schade, de mogelijke redelijke
kosten gemaakt opdat de onvolkomen prestatie
van Streamlife aan de Overeenkomst beantwoordt,
voor zover de onvolkomen prestatie aan Streamlife
kan worden toegerekend, en redelijke kosten,
gemaakt ter afwending en inperking van schade,
voor zover Wederpartij kan staven dat
voornoemde kosten hebben geresulteerd in een
beperking van directe schade als bedoeld in deze
Algemene Voorwaarden.
5. Voor indirecte schade, als gevolgschade, gemiste
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en
gederfde winst, is Streamlife nooit aansprakelijk.
6. Streamlife wordt gevrijwaard door Wederpartij
tegen alle aanspraken van een Derde (deskundige)
en de daarmee samenhangende door Streamlife te
maken of gemaakte kosten, welke aanspraken
voortvloeien uit of in verband staan met de
(uitvoering van de) Overeenkomst en / of
werkzaamheden en / of handelingen als verricht
door Streamlife conform de Overeenkomst.
7. In het geval dat het door Wederpartij
verschuldigde honorarium gering is in verhouding
tot de omvang van de door Wederpartij geleden
schade, zal de door Streamlife te vergoeden
schade gematigd worden.
8. Bij elk ander gebruik van muziek door
Wederpartij, dan overeengekomen en waarvoor bij
Buma/Stemra geen opgave is gedaan en evenmin
een vergoeding is afgedragen door Streamlife, is
Streamlife niet aansprakelijk.
9. Een beroep op deze Algemene Voorwaarden kan
worden gedaan door elke (groep van) natuurlijke
perso(o)n(en) en of rechtsperso(o)n(en), die door
Streamlife ingeschakeld zijn (geweest) bij het ten
uitvoer brengen van de Overeenkomst.
Artikel 8. GEBRUIK VAN
COMMUNICATIEMIDDELEN
1. Voor een volledig achterwege gebleven, niet
tijdige, incorrecte en / of incomplete overdracht
van de inhoud van een, door middel van enigerlei
(elektronisch) communicatiemiddel en / of
communicatiesysteem, door Streamlife ofwel de
gebruiker, van enigerlei (elektronisch)
communicatiemiddel en / of
communicatiesysteem, overgebracht bericht, zoals
per email, post of fax, is Streamlife op geen enkele
wijze aansprakelijk.
2. Voor schade, ontstaan op welke manier dan ook
en in welke vorm dan ook, die ontstaan is door het
gebruik maken van, op welke manier dan ook en in
welke vorm dan ook, van enigerlei (elektronisch)
communicatiemiddel en / of
communicatiesysteem, is Streamlife op geen
enkele wijze aansprakelijk.
3. Voor het nemen van maatregelen, welke dan
ook, tegen schade, op welke manier en in welke
vorm dan ook, die zich mogelijkerwijs kan
manifesteren door het gebruik van Wederpartij
van enigerlei communicatiemiddel, is Wederpartij
zelf verantwoordelijk.
Artikel 9. ANNULERING
Indien een Overeenkomst wordt geannuleerd of
verplaatst vanaf de 5e
dag tot de dag van aanvang
van de uitvoering van de Overeenkomst is
Wederpartij 70% van de som aan Streamlife
verschuldigd. Bij annulering of verplaatsing op de
dag van aanvang van de uitvoering van de
Overeenkomst is Wederpartij de volle som
verschuldigd.
Artikel 10. OPZEGGING EN VOORTIJDIGE
BEEINDIGING
1. Streamlife dan wel Wederpartij kunnen door
middel van opzegging de Overeenkomst
beëindigen. Een opzegging dient schriftelijk te
geschieden met een opzegtermijn van 1 maand na
de eerste periode van 3 maanden, met dien
verstande dat Wederpartij heeft op te zeggen met
ALGEMENE VOORWAARDEN – Streamlife Multimedia
Mozartstraat 4 | 2901 ET Capelle aan den IJssel | KVK nr. 24266008
5
opgave van reden en daarbij kan aantonen dat de
uitvoering van de oorspronkelijke prestatie en de
mogelijk aanvullende opdrachten wegens
gewichtige redenen aanmerkelijk bemoeilijkt of
onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
verlangd kan worden.
2. Wordt de Overeenkomst voortijdig beëindigd,
heeft Streamlife recht op een naar redelijkheid en
billijkheid te bepalen deel van het honorarium. Bij
het vaststellen hiervan wordt onder andere in acht
genomen de alreeds door Streamlife verrichte
bedrijvigheden, het profijt dat Wederpartij hiervan
heeft, en de reden van beëindiging van de
Overeenkomst. Door middel van toetsing aan
vergelijkbare gevallen zal de veronderstelde
hoogte van het honorarium waarvan Streamlife
een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen deel
zal ontvangen, vastgesteld worden.
3. Streamlife heeft, in het geval als neergelegd in
lid 1 van dit artikel, enkel recht op het volledige
honorarium, wanneer de beëindiging van de
Overeenkomst aan Wederpartij is toe te rekenen
en de voldoening van het volledige honorarium,
naar omstandigheden, redelijk en billijk is. Op de
som van het honorarium worden de kosten die
Streamlife niet heeft te maken als gevolg van de
voortijdige beëindiging van de Overeenkomst, in
mindering gebracht.
4. Indien er sprake is van een opzegging als
neergelegd in lid 1 van dit artikel, wordt aan
Streamlife het recht toegekend betaling te
vorderen van door Streamlife gemaakte dan wel te
maken kosten , als bedoeld in artikel 5 lid 1 en lid
3, samenhangend met de Overeenkomst,
voortkomend uit (een) (rechts)handeling(en),
alreeds verricht voor het moment van beëindiging.
5. Streamlife behoudt zich het recht voor de
Overeenkomst volledig of partieel te ontbinden,
dan wel de (verdere) uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten in het geval dat
Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig, aan
enigerlei verplichting voortvloeiend uit de met
Streamlife aangegane Overeenkomst voldoet,
alsmede indien er sprake is van faillissement,
surseance van betaling, onder curatelenstelling van
Wederpartij of stillegging of liquidatie van diens
bedrijf.
6. In gevallen als vermeld in lid 5 Streamlife het
recht onmiddellijke voldoening van het haar
toekomende te vorderen.
7. Indien er sprake is van ontbinding is Streamlife
nimmer gehouden tot het vergoeden van enige
schade aan Wederpartij.
8. Dit artikel laat de mogelijkheid tot ontbinding op
grond van de wet onverlet.
Artikel 11. BEZWAAR
1. Ter zake van zichtbare gebreken dient
Wederpartij onmiddellijk nadat Streamlife de door
haar verrichte werkzaamheden aan Wederpartij
heeft geleverd, dan wel binnen vijf (5) werkdagen
schriftelijk en / of mondeling bezwaar te maken.
2. Na bezwaar heeft Wederpartij recht op één
ronde voor herziening. Elke daarna volgende
correctieronde zal gefactureerd worden tegen de
daarvoor geldende tarieven.
Artikel 12. OVERMACHT
1. Streamlife behoudt zich het recht voor in een
geval van overmacht de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten, dan wel de
Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst
volledig of partieel te beëindigen.
2. Indien er sprake is van één der gevallen als
neergelegd in lid 1 van dit artikel is Streamlife op
geen enkele wijze schadevergoeding, rente en / of
enigerlei boete verschuldigd.
3. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten
komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,
waarop door Streamlife geen invloed kan worden
uitgeoefend, waardoor het Streamlife niet gegeven
is de verplichtingen voortkomend uit de
Overeenkomst na te komen.
4. Streamlife behoudt zich het recht voor, bij een
volledige of partiële beëindiging als neergelegd in
ALGEMENE VOORWAARDEN – Streamlife Multimedia
Mozartstraat 4 | 2901 ET Capelle aan den IJssel | KVK nr. 24266008
6
lid 1 van dit artikel, betaling te vorderen van door
Streamlife gemaakte dan wel te maken kosten
samenhangend met de Overeenkomst,
voortkomend uit (een) (rechts)handeling(en),
alreeds verricht voor het moment van beëindiging.
5. De Overeenkomst kan worden ontbonden voor
dat deel dat nog niet is nagekomen, indien de
nakoming blijvend onmogelijk wordt.
Artikel 13. PRIVACY
Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt de
Wet bescherming persoonsgegevens te allen tijde
in acht genomen.
Artikel 14. WEDERZIJDSE VERTROUWELIJKHEID
Streamlife en Wederpartij dienen alle informatie
en / of gegevens waarvan in het kader van de
Overeenkomst kennis wordt genomen als strikt
vertrouwelijk te behandelen.
Artikel 15. INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Rechten van intellectuele eigendom blijven van
Streamlife.
2. Wederpartij komt na volledige ontvangst van
haar betaling het recht toe de in lid 1 van dit artikel
neergelegde rechten van intellectuele eigendom,
te (doen) exploiteren, en / of te (doen) openbaren,
en / of te (doen) verspreiden, en / of te (doen)
verstrekken, en / of te (doen) verveelvoudigen,
tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
3. In het geval dat Wederpartij strijdig handelt met
het in lid 2 van dit artikel bepaalde, is Wederpartij
aan Streamlife een onmiddellijk opeisbare boete
verschuldigd van €25.000,-- per gebeurtenis.
Streamlife is bevoegd bijkomende
schadevergoeding te vorderen in het geval dat de
reële schade meer bedraagt dan het boetebedrag.
Artikel 16. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Streamlife behoudt zich de eigendom van de
geleverde, dan wel de in de toekomst te leveren
zaken voor, totdat Wederpartij alle verplichtingen
voortvloeiend uit de met Streamlife gesloten
Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook,
deugdelijk is nagekomen.
2. Wederpartij is niet bevoegd om het door
Streamlife geleverde, vallend onder het
eigendomsvoorbehoud als neergelegd in lid 1, te
verkopen, dan wel als betaalmiddel te gebruiken.
3. Wederpartij is niet bevoegd om het door
Streamlife geleverde, vallend onder het
eigendomsvoorbehoud als neergelegd in lid 1, te
verpanden, dan wel op enige andere wijze te
bezwaren.
4. Wederpartij is verplicht de eigendomsrechten
van Streamlife te waarborgen. Indien een derde op
het onder eigendomsvoorbehoud geleverde, dan
wel nog te leveren, beslag legt of daarop rechten
wil vestigen, dient Wederpartij Streamlife hiervan
terstond op de hoogte te stellen.
Artikel 17. GEDEELTELIJKE NIETIGHEID EN
OMZETTING
1. In geval van ongeldigheid wegens strijdigheid
met de wet of openbare orde dan wel de niet
toepasselijkheid van enigerlei bepaling van de
Algemene Voorwaarden en / of de
Overeenkomsten, blijven voor het verdere de
Algemene Voorwaarden en / of de Overeenkomst
gelden.
2. In het geval dat er geen beroep kan worden
gedaan op één der bepalingen van de Algemene
Voorwaarden en / of de Overeenkomst als gevolg
van het onredelijk bezwarend karakter dan wel
strijdigheid met de redelijkheid en billijkheid, zal
aan beoogde bepaling een gewicht toegekend
worden, dat hiermee het doel en de strekking van
beoogde bepaling zo volledig mogelijk
overeenkomt.
Artikel 18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE
RECHTER
1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing
op alle rechtsbetrekkingen tussen Streamlife en
Wederpartij.
ALGEMENE VOORWAARDEN – Streamlife Multimedia
Mozartstraat 4 | 2901 ET Capelle aan den IJssel | KVK nr. 24266008
7
2. Een voorkomend geschil tussen Streamlife en
Wederpartij zal enkel door de bevoegde rechter
van Rotterdam worden beslecht. Slechts een
andere rechter is bevoegd indien bepalingen van
dwingend recht deze aanwijzen.
3. Met toestemming van partijen kan een geschil
ook worden onderworpen aan arbitrage
overeenkomstig het reglement van het Nederlands
Arbitrage Instituut.
Artikel 19. TER INZAGE
1. De Algemene Voorwaarden kunnen kosteloos
worden ingezien ten kantore van Streamlife.
2. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd
ten kantore van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam.